Джельсомино в Стране лжецов – Авафка
  • Джельсомино в Стране лжецов

     

     

    {"playlist":[{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 1","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-01.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"8:19","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 2","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-02.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"6:33","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 3","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-03.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"11:52","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 4","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-04.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"10:17","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 5","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-05.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"9:32","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 6","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-06.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"8:38","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 7","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-07.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"13:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 8","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-08.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"6:26","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 9","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-09.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"8:13","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 10","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-10.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"10:24","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 11","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-11.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"15:18","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 12","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-12.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"7:07","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 13","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-13.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"12:42","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 14 (\u0447\u0430\u0441\u0442\u044c 1)","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-14-1.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"11:09","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 14 (\u0427\u0430\u0441\u0442\u044c 2)","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-14-2.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"8:51","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 15","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-15.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"9:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 16","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-16.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"9:36","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 17","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-17.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 18","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-18.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"7:18","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 19","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-19.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"12:12","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 20","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-20.mp3","poster_image":false,"duration":"11:04","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 21","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dzhelsomino-v-strane-lzhecov-21.mp3","poster_image":"https:\/\/avafka.ru\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/cover3d1.jpg","duration":"4:38","playlistid":"playlistid-1"}]}